Gegenwind im Reichswald

Alternatieven

Wanneer je ergens tegen bent, zoals in ons geval het plaatsen van windindustrieprojecten (en andere grootschalige industrie) in het Reichswald, dan dien je ook alternatieven te hebben. Die hebben we. Meerdere zelfs.

Zoals gezegd zijn we voorstander van duurzame energie. Daarbij dient een locatiegerichte strategie als leidraad. Concreet voor windenergie betekent dit dat de locaties voor windturbines gekozen moeten worden op plekken waar zo min mogelijk conflicten met natuur, welzijn en milieu te verwachten zijn. Bovendien moet het er vaak en hard waaien. Aan deze voorwaarden voldoen per definitie niet natuurgebieden, de bebouwde woonomgeving en bossen. Geschiktere locaties voor windenergie zijn volgens ons:

 • Industriegebieden en kantoorparken
 • Intensieve landbouwgronden
 • Vuilstortplaatsen
 • Langs snelwegen


Het natuurlijke alternatief

Bossen leveren weliswaar geen duurzame energie op, ze zijn weldegelijk inzetbaar als wapen in de strijd tegen de klimaatverandering. Bossen zuiveren namelijk de lucht, slaan CO2 op en vangen fijnstof af. Maar bossen zijn niet alleen effectief bij het bestrijden van de oorzaken van de klimaatverandering, ze helpen ook bij de gevolgen. Denk daarbij aan:

 • In stand houden van de biodiversiteit
 • Voorkomen van bodemerosie
 • Productie van schoon grond- en drinkwater
 • Schaduwwerking

Al deze eigenschappen zijn ook voor het Reichswald van toepassing. Laat het bos ongestoord zijn werk doen in de strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

 

Geothermie en restwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genaamd, heeft als duurzame energiebron een enorme potentie maar wordt in Duitsland en Nederland vooralsnog weinig benut. Hoewel nog geen 20 procent van de totale energie voor stroom verbruikt wordt, krijgt dit aandeel onevenredig veel aandacht. Kijk maar naar de massale inzet op zonne- en windenergie. Meer dan 40 procent van het energieverbruik gaat echter op aan warmte. Om dit percentage te verduurzamen, moeten de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in de komende jaren verder worden ontwikkeld. Deze verduurzaming kan versneld worden als de ongebruikte warmte uit m.n. de industrie (de zgn. restwarmte) ook in de warmtenetwerken wordt opgenomen. Een land als IJsland bewijst dat met het optimaal benutten van geothermie (en waterkracht) een vrijwel fossiele brandstof-loze samenleving mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over geothermie in Nederland.

 

Dringende maatregelen

Een transitie naar duurzame energie is natuurlijk belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het snel en intensief implementeren van de volgende zaken:

 • Toepassing van de gouden regel “De vervuiler betaalt”. Aan producten en diensten met een hoge CO2-voetafdruk (vliegen, zuivel/vlees, overzeese goederen etc.) dienen overeenkomstige prijskaartjes te worden gehangen
 • Het verbeteren van de nog zeer beperkte opslag- en transportmogelijkheden van energie, het verminderen van de afhankelijkheid van (kolen- en gasgestookte!) back-up centrales en het verder decentraliseren van de energievoorziening (smart grid)
 • Instellen van een snelheidslimiet in Duitsland
 • Beschermen, optimaliseren, vergroten en het onderling verbinden van bossen, parken, landgoederen en natuurgebieden
 • Stimuleren van duurzame landbouw met tegelijkertijd het uitfaseren van de traditionele (veelal vervuilende) landbouw
 • Stimuleren van het gebruik van lokale producten
 • Afschaffen van de handel in emissienormen en CO2-certificaten. Deze frustreren de ontwikkeling van werkelijk duurzame oplossingen
 • Afschaffen van de biomassa-industrie
 • Tegengaan van de voedselverspilling. 1/3 van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild. De totale voedselsystemen zijn voor 33% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen

 

Ook al worden alle bovenstaande mogelijkheden en aanbevelingen gerealiseerd, dan nog is de uitweg naar een gezonde aarde niet mogelijk zonder een radicale aanpassing van het leefpatroon van de mens. We kunnen de zeeën en woestijnen volbouwen met windturbines en zonnepanelen. Maar afgezien van het feit dat we daarmee de laatste (nagenoeg) ongerepte natuurgebieden aan exploitatie onderwerpen, is dat vooral een verdere voortzetting van onze manier van leven. En het is precies die levenswijze die een herstel van het evenwicht van de mens in relatie tot de planeet onmogelijk maakt.

Zolang er alternatieven zijn kan en moet het Reichswald voor mens en dier behouden blijven. 

Blik over het Reichswald ter hoogte van Grafwegen, kijkend van west naar oost.